• Handla nu. Betala senare med Klarna.
  • Alltid Trygghetsgaranti på Housegard brandsläckare.

Varukorg

Brandvarnare

Vanliga frågor om brandvarnare

Här hittar du några av de vanligaste frågorna kring varnare. Har du fler frågor eller funderingar som inte besvaras nedan? Kontakta oss gärna på: support@housegard.se


Förlorar den seriekopplade brandvarnaren programmeringen vid batteribyte eller när batterierna tas ut?

Ja om brandvarnaren ligger ett par dagar utan batterier kan den tappa seriekopplingen. Varnaren/Varnarna behöver då nollställas för att därefter seriekopplas på nytt.

Nollställning:

1. Tryck på LEARN-knappen 1 gång, lysdioden lyser rött.
2. Tryck på LEARN-knappen 1 gång till, lysdioden lyser nu grönt.
3. Tryck in TEST-knappen tills det börjar larma, släpp då knappen.
4. Brandvarnaren är nu nollställd.

Programmering av brandvarnarna:

1. Tryck 2ggr på LEARN-knappen så lysdioden lyser grönt på modern.
2. Ta slaven, tryck på Learn 1 gång så det lyser rött.
3. Tryck på moderns TEST-knapp och håll nere tills larm utlöses och LEARN-dioden blinkar rött. (Släpp inte förrän slaven också larmar).
4. Tryck inom 10 sek på slavens TEST-knapp tills modern larmar.

Efter detta kan man koppla ihop fler varnare enligt ovan-när alla är inkopplade tryck på TEST-knappen tills alla larmar.

Om man behöver byta ett batteri i en seriekopplad brandvarnare, kommer då signalen höras från alla brandvarnare?

Signalen för låg batterispänning kan endast höras ifrån den aktuella brandvarnaren där batteriet måste bytas ut. Ett pip varje 45 sekund vid byte 9 volt batterier, och ett pip varje 60 sekund att ersätta AA-batterier.

Kan man se vilken av seriekopplade brandvarnare som har larmat?

Ja, medan larmet pågår. Båda lysdioderna kommer att blinka rött på den brandvarnare som är orsaken till larmet. När larmet har stoppats kan man inte se vilken som har startat det hela.

Kan man montera en trådlös brandvarnare i ett garage, annex eller annan byggnad som inte är direkt anslutet till bostaden?

Ur säkerhetssynpunkt och för att säkra den trådlösa kommunikationen mellan trådlösa brandvarnare i ett system rekommenderas det inte att installera trådlösa brandvarnare i byggnader som inte är direktanslutna till bostaden.

I vilka rum och var i rummen ska jag sätta brandvarnare?

När det gäller brandvarnare rekommenderar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att det bör finnas minst en fast installerad brandvarnare eller annan motsvarande anordning i en bostad.

En brandvarnare övervakar en yta på ca 40 m², detta kan dock variera beroende på bl.a. planlösning och antal rum i hemmet. Avståndet mellan två brandvarnare bör inte överstiga mer än 12 meter och det bör finnas minst en brandvarnare per våningsplan.

Brandvarnare placeras i taket, minst 1 m från väggen, utanför varje sovrum och längs den väg som leder från sovrummen ut ur hemmet. Tänk på att stängda sovrumsdörrar kan göra det svårt att höra om en brandvarnare larmar utanför eller i rummet.

Varm rök stiger uppåt så placera en brandvarnare högst upp i taket ovanför trappan. Försök undvik att placera brandvarnare i kök nära spisen, i badrum, nära fönster, vid takarmaturer eller i rum där de enkelt kan orsaka falsklarm.

För ökad trygghet i hemmet är Housegards brandvarnare för trådlös seriekoppling ett mycket bra alternativ. Om en brandvarnare larmar så larmar även de andra. Genom att koppla samman flera brandvarnare får du ett säkert brandskydd.

Falsklarm: Brandvarnaren larmar plötsligt utan orsak?

Förutom rökpartiklar så detekterar brandvarnaren även partiklar som damm, pollen, vattenånga osv. Om brandvarnaren är placerad på en plats där damm kan blåsa upp eller en plats med mycket drag kan den ge falsklarm.

Hur du undviker falsklarm:
  • Om brandvarnaren är dammig, rengör den genom att dammsuga utvändigt längs öppningarna. Använd plastmunstycke för att undvika risk för statisk elektricitet. Du kan även lyfta på locket för att komma åt bättre, detektionskammaren sitter därunder och det är den som behöver rengöras.
  • Om brandvarnaren är placerad för nära en ljuskälla eller liknande med elektromagnetiska fält, välj en ny placering.
  • Om brandvarnaren är placerad där det finns risk för kraftiga temperatursvängningar, välj en ny placering.
  • Om brandvarnaren är placerad i luftdrag, exempelvis nära ett fönster eller dörr, välj en ny placering.
  • Om brandvarnaren är placerad nära vattenånga från badrum, tvättstuga och liknande når den, välj en ny placering.

Mer information hittar du här: Housegards guide – så här undviker du oönskade larm »

Falsklarm: Brandvarnaren larmar utan anledning på natten?

Snabba temperaturförändringar kan orsaka falsklarm. Om det kommer in kallt luftdrag i bostaden genom fönster, luftventil eller dylikt kan brandvarnaren ge falsklarm. Välj en annan placering.

Mer information hittar du här: Housegards guide – så här undviker du oönskade larm »

En eller flera brandvarnare larmar direkt när batterierna monteras?

Problemet är högst sannolikt damm och smuts i detektionskammaren, detta kan ha skett under produktion eller senare. Är brandvarnaren helt ny har det troligen skett under produktionen.

Larmet orsakas av att partiklar detekteras i brandvarnarens detektionskammare. Om damm hamnar i detektionskammaren kan brandvarnarens funktion sättas ur spel. Detta kan åtgärdas enkelt genom att rengöra brandvarnaren genom att dammsuga utvändigt längs öppningarna. Använd plastmunstycke för att undvika risk för statisk elektricitet. Om brandvarnaren trots rengöring inte fungerar, byt ut den.

De seriekopplade brandvarnarna kommunicerar inte med varandra, men de fungerar individuellt när testknappen trycks in?

Högst sannolikt beror det på att de inte är programmerade korrekt. Gå igenom programmering steg för steg.

1. Montera batterierna, försäkra dig om alla batterier är vända med rätt polaritet.
2. När batterierna är monterade, testa varje brandvarnare för sig genom att trycka på testknappen.
3. Ta bort gammal programmering från varje brandvarnare.
4. Välj en brandvarnare som huvudenhet och programmera den ihop med varje brandvarnare i systemet.
5. Testa systemet.
6. Om en brandvarnare fortfarande inte fungerar skall produkten ersättas med en ny.

Hur testar och sköter man en brandvarnare?

Brandvarnare kräver minimalt med skötsel, trots detta är det just bristande skötsel som är den vanligaste felorsaken. Brandvarnaren skall testas regelbundet, batteriet ska bytas ut rutinmässigt och rengöring ska ske regelbundet. Test utförs genom att trycka in testknappen i några sekunder, då ska brandvarnaren svara genom att larma. Larmsignalen skall vara av full styrka vid test. Du kan också testa brandvarnaren med specialproducerad testgas eller med testtändstickor.

Rengör brandvarnaren genom att dammsuga utvändigt längs öppningarna för att ta bort damm och smuts. Använd plastmunstycke för att undvika risk för statisk elektricitet, vilket är skadligt för brandvarnaren.

Hur ser man att brandvarnaren är godkänd?

Alla brandvarnare som säljs inom EU/EES ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkt enligt Europastandard EN 14604. Vid köp, försäkra dig om att godkänningsnumret finns angivet på brandvarnaren. Numret hänvisar till testrapporten och ser ut som följer: (1134-CPD-059 EN14604 År: XX)

Hur lång livslängd har en brandvarnare?

Brandvarnare bör bytas efter 10 år. Nedsmutsning ger fler falsklarm (hypersensitiv), vilket tenderar att öka risken för att man tar ur batteriet helt för att slippa höra ljudet, med en urkopplad ej fungerande brandvarnare som följd.

Brandvarnaren piper varje minut?

Det är en signal som talar om att batterispänningen är låg och att batteriet behöver bytas. Byt batterier rutinmässigt, gärna en bestämd dag varje år.

Hur många Housegard trådlösa brandvarnare kan seriekopplas?

Housegard erbjuder flera brandvarnarsystem som kan seriekopplas trådlöst.

» Housegard Origo™ är en kombinerad rök- och värmevarnare som kan anslutas i serie med upp till 30 enheter. Köp Origo här
» Vårt premiumsystem Housegard System Link™ kan seriekopplas med upp till 32 enheter, och kommunicerar på den extra säkra frekvensen 868 MHz.

Larmar en, larmar alla: Samtliga produkter i ett system kommunicerar med varandra.

Observera att du inte kan seriekoppla en enhet från Origo med en produkt i System Link osv.

Vilket batteri ska jag använda i min brandvarnare?

De allra flesta brandvarnare, vattenlarm och kolmonoxidvarnare m.m. drivs av ett 9V-batteri. 9V-batterier (9 volt) kallas ofta för brandvarnarbatterier – vilket också i många fall står på batteriets förpackning.

Men det finns undantag, vår seriekopplade brandvarnare Housegard Origo™ ex. drivs av två AA-batterier.

Du kan även använda olika batterityper. Valet av batterityp påverkar brandvarnarens drifttid men inte dess funktion, Zink Karbon räcker 8-12 månader, alkaliska ca 2 år och litium ca 6 år.

Här hittar du de batterier vi rekommenderar

Hur ofta skall jag byta batteri i min brandvarnare?

Driftstiden varierar beroende på vilken typ av batteri du har. Zink Karbon räcker 8-12 månader, alkaline ca 2 år och lithium ca 6 år.


Batteriets driftstid beror även på temperatursvängningar, nedsmutsning, hur gammal brandvarnarmodellen är och hur ofta larmet går. Brandvarnaren ger larm vid låg batterispänning och då skall batteriet bytas. Testa brandvarnaren minst 1 gång/månad genom att trycka in testknappen.

Måste jag byta ut min brandvarnare eller håller den för evigt?

Housegards brandvarnare har en driftstid på ca 10 år. Efter den tiden rekommenderar vi att du byter ut den mot en ny brandvarnare.

Hur kan jag lita på att brandvarnaren fungerar, måste jag testa den regelbundet?

Testa din brandvarnare en gång per månad, genom att trycka på testknappen. Testa alltid din brandvarnare efter lång frånvaro från hemmet. Rengör alla dina brandvarnare 1-2 gånger per år genom att dammsuga utvändigt längs öppningarna. Använd plastmunstycke för att undvika risk för statisk elektricitet.

Ta hand om din brandvarnare, så att den kan ta hand om dig.

1. Tryck på testknappen varje månad
2. Byt batteri och rengör varje år
3. Köp ny brandvarnare var 10:e år

Ska man ha brandvarnare i alla rum?

Nej, det är inte nödvändigt. En brandvarnare täcker en yta på ca 40 m2. 

Hur stort avstånd ska det vara mellan brandvarnare och närmaste ljuskälla?

Vi rekommenderar ett avstånd på minst 1 meter från ljuskällor. Detta gäller speciellt lysrör.

Please, mind that only logged in users can submit questions